" Perjuangan tidak akan berakhir hari ini sebagaimana ia tidak bermula hari ini "

Sunday, May 28, 2006

Kertas kerja ( 019 / siri kesepuluh )

USUL KESEPULUH

MAKRIFATULLAH.

معرفة الله تبارك و تعالى و توحيده و تنزيهه أسمى عقائد الإسلام و آيات الصفات و أحاديثها الصحيحة و ما يليق بذلك من التشابه نؤمن بها كما جاءت من غـير تأويل و لا تعطيل و لا نتعرض لما جاء فيها من خلاف بـيـن الـعـلماء و يسعنا ما وسع رسول الله صلى الله عليه و سلم و أصحابه ( والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا )

" Mengenal Allah swt. mentauhidkannya dan menyucikannya dari sebarang kekurangan adalah setinggi - tinggi akidah dalam Islam . Ayat - ayat quran dan hadis - hadis shohih yang berhubung dengan sifat - sifat Allah dan perkara - perkara yang kesamaran hendaklah kita beriman dengannya sebagaimana yang termaktub tanpa sebarang ta'wil dan merosakkan nas asal jua kita tidak melibatkan diri dengan perselisihan ( khilaf ) dikalangan ulama' dalam masaalah ini dan kita berselesa terhadap apa yang diluaskan oleh Rasulullah saw dan sahabatnya . “ Dan orang yang mendalam ilmunya berkata : kami beriman kepada ayat - ayat yang mutasyabihat , semuanya itu dari sisi tuhan kami ”

( Al Imran 7 )

ULASAN .

Haikal ketinggian aqidah seseorang muslim dibentuk oleh tiga asas utama:
[1]

1. Ma'rifatullah

2. Tauhid ( mengesakan Allah tanpa sebarang keraguan )

3. Tanzih ( menyucikan Allah dari segala kekurangan dan menyabitkan segala kesempurnaan )

Ketiga - tiga asas utama ini bertunjang di atas satu tunjang kukuh sebagai seorang muslim , iaitu لاإلــه إلا اللـه . Sementara لاإلـه إلا اللـه mengandungi nafi dan isbat .
[2]

لاإلـه إلا اللـه menafikan empat perkara .

1. الآلـهـة Tuhan yang dianggap boleh memberi kebaikan dan menolak kemudharatan .

و إلى عاد أخاهم هودا قـال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غـيره أفلا تتقون

" Dan kami telah mengutus kepada kaum A'ad saudara mereka Hud . Ia berkata " Hai kaumku sembahlah Allah , sekali - kali tidak ada tuhan bagimu selainnya . Maka mengapa kamu tidak bartaqwa kepadanya "

( Al A'raf 65 )

2. الـطـواغـيـت Suatu yang disembah selain Allah .

و لقد بعثنا فى كل أمـة رسولا أن اعبدوا الله و اجتنبوا الــطـاغـوت

" Sesungguhnya kami telah bangkitkan di setiap kalangan ummat itu akan seorang Rasul supaya menyeru manusia mengabdikan diri kepada Allah dan menjauhkan thaghut "

( An Nahl 36 )

3. الأنـداد Yang memalingkan diri dari ugama Islam . ( terdiri daripada isteri , anak pinak , harta dan seumpamanya .)

" Dan diantara manusia ada orang - orang yang menyembah tandingan - tandingan selain Allah , mereka menyintainya sebagaimana mereka menyintai Allah . "

( Al Baqarah 165)

4. الأربـاب Mereka yang memberi fatwa bercanggah dengan kitab Allah dan sunnah Rasul dan ditaati sebagai tuhan .

اتخـذوا أحـبارهم و رهبانهم أربـابا من دون الله

"Mereka menjadikan orang - orang alim dan rahib - rahib mereka sebagai tuhan selain Allah ."

( At Taubah 31 )

لاإلـه إلا اللـه mengisbatkan empat perkara pula .

1. الـقصـد Matlamat bagi Allah
2. الـتعـظـيـم Membesarkan Allah
3. الـخـوف Takut kepada Allah
4. الـرجـاء Mengharap hanya kepada Allah

Firman Allah swt .

و إن يـمـسـسـك الله بـضـر فلا كاشـف له إلا هو

" Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu , maka tidak ada yang dapat menghilangkanya kecuali dia . "

( Yunus 107 )

Kejituan aqidah seperti ini wajar dimiliki oleh setiap individu muslim , sebagai benteng kukuh dari ancaman virus murtad dan sambaran api neraka Ilahi . Keiltizaman setiap Individu dalam mengharungi medan amal Islami yang penuh aksi dan cabaran “adventure” bergantung penuh kepada kejituan aqidahnya .

Bertolak dari kejituan aqidah ini , kita dididik supaya mengimani nas - nas Qura'ni dan Sunnah Nabawi yang berkaitan dengan sifat - sifat Allah atau hal - hal kesamaran tanpa ta'wil ( الـتـأويـل ) dan ta'til ( الـتـعـطـيـل )

Nota .
[3]

الـتـأويـل Ertinya menukar lafaz dari makna asal yang rajih ( dekat ) kepada makna rajih ( yang jauh ) tanpa keadaan yang memerlukan demikian .

الـتعـطـيـل Penafian mutlak terhadap pendalilan lafaz yang di sifatkan oleh Allah .

Sikap yang perlu diambil dalam menangani ayat - ayat atau hadis - hadis yang berkaitan dengan sifat - sifat Allah ialah :

1. Beriman terhadap ayat - ayat yang disifatkan oleh Allah .

2. Tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk , sebaliknya mengembalikan sifat - sifat tersebut selayaknya bagai Allah . Dalam hal ini mazhab As - Salaf terlebih selamat .

Sementara golongan yang mengeksploitasi ayat -ayat kesamaran samaada untuk menimbulkan syak terhadap Al quran dan menyesatkan orang awam sebagaimana yang dilakukan oleh golongan Zindiq dan Qaramith atau mereka beri'tiqad dengan dhohir kesamaran itu sehingga mereka meletakkan Allah itu berjisim , maka tidak syak pada kekufuran mereka.
[4]

[1] Ruju' Nazarat m/s 128
[2] الـولاء و الـبراء فى الإسـلام oleh Muhd bin Said bin Salim Al qahtani .
[3] Ruju' Nazarat m/s 130
[4] Lihat Tafsir Al Munir Juz 3 m/s 157 oleh Dr. Wahbah Az Zuhaili .

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home